Gút dây thông dụng

744
Gút dẹt: Là nút nối thông dụng nhất thế giới. Dùng để
nối hai đầu dây có tiết diện bằng nhau.Dùng
buộc đồ, gói hàng, buộc kết thúc dây băng cứu thương